3η διακρατική συνάντηση έργου στο Porto Salvo, Πορτογαλία

Η τρίτη συνάντηση Έργου της ΕΕ «iNduce 4.0» πραγματοποιήθηκε στο Porto Salvo, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και στόχο είχε τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για διάφορα καθήκοντα που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Όλοι οι εταίροι του έργου iNduce 4.0 εκπροσωπήθηκαν και η συνάντηση διεξήχθη ομαλά και εποικοδομητικά.