Έργο Erasmus+ 2019-2021 sCOOL-IT

Τίτλος:

Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Αρ. Αναφοράς:

2019-1-BG01-KA201-062543

Διαδικτυακή Παρουσία:

sCOOL-IT: Εναρκτήρια συνάντηση, Λάρνακα Κύπρος

IMG_20191111_121408259

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου Erasmus+ ‘Innovative ICT-based training approach to reshape school education and training – sCOOL-IT’ (Αριθμός συμφωνίας. 2019-1-BG01-KA201-062543) πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, Κύπρος στις 11-12 November 2019, από την PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS. Έντεκα (11) συμμετέχοντες συμμετείχαν στη συνάντηση από 6 εταίρους και 5 ευρωπαϊκές χώρες.

 κύριος στόχος της 1ης Διακρατικής Συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί στους εταίρους το έργο sCOOL-IT , οι στόχοι του, τα Πνευματικά Παραδοτέα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, υπήρξε μια σειρά μαθημάτων (crash course) για τη μεθοδολογία διδασκαλίας WebQuest, με τη βοήθειααπό το ECQ.

Επίσης, παρουσιάστηκαν η μέθοδος διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η διαχείριση της ποιότητας και το σχέδιο βιωσιμότητας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό του έργου από το Εθνικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Τεχνολογιών και Συστημάτων Υπολογιστών

και τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του έργου. Εκτός από όλα τα παραπάνω, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουν τους οργανισμούς της κοινοπραξίας και τις ομάδες τους.

Η πρώτη συνάντηση δημιούργησε μια μελλοντική επιτυχημένη συνεργασία και αποτέλεσε τη βάση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους 24 μήνες.

Το έργο

Το sCOOL-IT θα αναπτύξει εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία για 6 σχολικά θέματα που ισχύουν και αφορούν τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο κύριος στόχος του είναι να δημιουργήσει μια καινοτόμο προσέγγιση κατάρτισης με βάση την πρόκληση των ΤΠΕ, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη μεταφορά γνώσεων, την προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων (ψηφιακών, επιστημονικών, μαθηματικών κλπ.) Μεταξύ των μαθητών τους, στους τομείς αυτούς και να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

  • Δάσκαλοι και διευθυντές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
  • Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επικεφαλής εταίρος – Συντονιστής

Εταίροι