Έργο Erasmus+ 2019-2021 GRCEssentials

Τίτλος:

«Governance, Risk management and Compliance Essentials - GRCEssentials»

Αρ. Αναφοράς:

2019-1-CY01-KA202-058375

Διαδικτυακή Παρουσία:

Το «Governance, Risk management and Compliance Essentials – GRCEssentials» είναι το νέο πρόγραμμα Erasmus+, στο οποίο η εταιρία μας έχει τον ηγετικό ρόλο.

Το GRCEssentials θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Δράσης KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών / KA202 – Στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σκοπός: Το GRCEssentials επιδιώκει να καταστήσει τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, αυξάνοντας τις δυνατότητές τους στους τομείς της Διακυβέρνησης, του Κινδύνου και της Συμμόρφωσης, προσαρμόζοντας κατάλληλα βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στους τομείς της Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Συμμόρφωσης.

Αποτελέσματα: Ένα πρόγραμμα σπουδών GRC προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Μια μεθοδολογία GRC που θα επιτρέψει στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το GRC στο περιβάλλον εργασίας τους. GRC Πιστοποιητικό Μια πλατφόρμα εκμάθησης, με ενσωματωμένο το πρόγραμμα σπουδών με πληροφορίες, εργαλεία και άλλους πόρους προκειμένου να ενισχυθεί η μάθηση.

Ομάδες-στόχοι: ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες, διευθυντές, διευθυντές, υπάλληλοι κλπ) Παροχείς / εκπαιδευτές / συμβούλους ΕΕΚ Επιχειρηματικές ενώσεις Τοπικά / περιφερειακά / εθνικά και πανευρωπαϊκά δίκτυα Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια Φορείς χάραξης πολιτικής και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων

 

Το έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία 7 εταίρων από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία

  • Συντονιστής: PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (Κύπρος)
  • Εταίρος – Ε1 : L.T. Synergy Ltd ( Κύπρος )
  • Εταίρος – Ε2 : TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE (Ελλάδα)
  • Εταίρος – Ε3 : EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD – ECQ (Βουλγαρία)
  • Εταίρος – Ε4 : emcra GmbH (Γερμανία)
  • Εταίρος – Ε5 : Budapesti Kereskedelmi és Iprakamara – BCCI (Ουγγαρία)
  • Εταίρος – Ε6 : EUROPEAN INSPECTION & CERTIFICATION COMPANY- EUROCERT S.A. ( Ελλάδα )

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: www.grc-essentials.eu