Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Erasmus + «Governance, Risk management and Compliance Essentials – GRCEssentials – GRCEssentials» (Έργο αριθ. 2019-1-CY01-KA202-058375) πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 24-25 Οκτωβρίου 2019, από την European Center for Quality – ECQ. Στη συνάντηση παρευρέθησαν δέκα (10) συμμετέχοντες από 6 εταίρους και 4 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κύριος στόχος της 1ης Διακρατικής Συνάντησης Έργου ήταν να παρουσιάσει στους εταίρους τα βασικά στοιχεία του έργου GRCEssentials, τους στόχους του και τα αποτελέσματα και επίσης να ξεκινήσει την πρακτική υλοποίηση του πρώτου Αποτελέσματος O1: GRCEssentials Curriculum και του δεύτερου O2: GRCEssentials Learning Platform.

Επίσης, παρουσιάστηκαν η μέθοδος διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η διαχείριση της ποιότητας και το σχέδιο βιωσιμότητας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό του έργου από την PCX Computers & Information Systems Ltd και τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του έργου. Εκτός από όλα τα παραπάνω, όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να γνωρίσουν τους οργανισμούς της κοινοπραξίας και τις ομάδες τους.

Η πρώτη συνάντηση δημιούργησε μια μελλοντική επιτυχημένη συνεργασία και αποτέλεσε τη βάση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους 24 μήνες.

Το έργο

Το έργο GRCEssentials θα συγχωνεύσει και θα προσαρμόσει τις έννοιες της Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Συμμόρφωσης (GRC) σε μια ιδέα που θα είναι εύκολη για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσει να εφαρμόσουν στο επιχειρηματικό και εργασιακό τους περιβάλλον. Αυτό το σχέδιο θα κάνει τις ΜΜΕ πιο «αποτελεσματικές, αποτελεσματικές και ανθεκτικές», επειδή είναι πιθανό να είναι πιο ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες μακροπρόθεσμα, εξοπλίζοντας τους τις γνώσεις, τις ικανότητες προς απασχόληση και τα εργαλεία που σχετίζονται με το GRC.

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι ένας συνδυασμός μαθησιακού υλικού, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης και μιας μεθοδολογίας μάθησης με βάση την εργασία.

Ομάδες-στόχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Ιδιοκτήτες, διευθυντές, διευθυντές κ.λπ.), υπάλληλοι σε ΜΜΕ, παροχείς / εκπαιδευτές / σύμβουλοι ΕΕΚ, επιχειρηματικές ενώσεις, τοπικά / περιφερειακά / εθνικά και πανευρωπαϊκά δίκτυα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, σε όλη την Ευρώπη.

Επικεφαλής εταίρος – Συντονιστής

Εταίροι