Έργο Erasmus+ 2021-2023 VELA

Τίτλος:

VELA - VET Empowerment through innovative and inclusive Learning Approaches

Αρ. Αναφοράς:

2021-1-IT01-KA220-VET-000032964

Διαδικτυακή παρουσία:

Το έργο VELA είναι σε θέση να αντισταθεί στην εκπαιδευτική κρίση, υποστηρίζοντας τους παρόχους ΕΕΚ στη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων και ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία και μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί θα ενδυναμωθούν με απτά εργαλεία για να εμπλουτίσουν το πολιτιστικό τους υπόβαθρο και να υποστηρίξουν μια συνολική προσέγγιση στην καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για παιδαγωγικές, τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές. Το VELA θα συμβάλει στην υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση» προωθώντας την αποτελεσματική χρήση του εργαλείου αυτοστοχασμού και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς, συνεργαζόμενοι για την επίτευξη ευέλικτων και διαπερατών οδών μάθησης.

Τα αποτελέσματα του έργου VELA είναι:

  • Εγχειρίδιο: Ανάλυση του πεδίου δράσης «VELA» και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών.
  • Πλατφόρμα Moodle: Ψηφιακή Προσβασιμότητα για την υποστήριξη εκπαιδευτών ΕΕΚ στη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην ηλεκτρονική μάθηση.
  • E-book: Πώς να αυξήσετε την ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης, να διατηρήσετε τη συγκέντρωση σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδικτυακών συνεδριών και πόρων παιχνιδιού.
  • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παροχή ψηφιακών ικανοτήτων – Εργαλεία επικύρωσης και αναγνώρισης αξιολόγησης δεξιοτήτων.

Ομάδες - Στόχοι