Έργο REFRAME - 2η διακρατική συνάντηση στη Λάρνακα

Η 2η διακρατική συνάντηση του έργου “Στρατηγική Εφαρμογής Κυκλικής Οικονομίας για ΜΜΕ – CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs– REFRAME” της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιουλίου στη Λάρνακα της Κύπρου και φιλοξενήθηκε από την PCX Computers and Information Systems.

Η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση των ομάδων εργασίας του εταίρου βοήθησε στην ομαλή υλοποίηση του έργου αφού η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Οι εταίροι συζήτησαν όλα τα αποτελέσματα του έργου, τα Πνευματικά Παραδοτέα και σχεδίασαν τις δραστηριότητες για τους επόμενους 6 μήνες. Συζητήθηκε επίσης η Διάχυση του έργου καθώς και η βιωσιμότητά του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις γενικές έννοιες των Πνευματικών Παραδοτέων και στην εξεύρεση κοινής βάσης και προοπτικής για όλους τους εταίρους, προκειμένου να παραχθούν ποιοτικά αποτελέσματα.

Τους επόμενους 3-6 μήνες η Κοινοπραξία θα έχει απτά αποτελέσματα για να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό.